ผศ. ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน

รศ ดร. แตงอ่อนมั่นใจตน
ผศ ดร. แตงอ่อนมั่นใจตน

ตำแหน่ง:

 •  รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี – BS (เศรษฐศาสตร์): Hitotsubashi University Tokyo, Japan, (2515)                

 • ปริญญาโท – MS (เศรษฐศาสตร์): Hitotsubashi University Toky0, ญี่ปุ่น, (2517)

 • ปริญญาเอก -Ph.D (เศรษฐศาสตร์): University of Hawaii, USA., (2528)

ผลงานทางวิชาการ

 • Munjaition, T. (๒๐๑๑-๒๐๑๒)) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดความไม่เท่าเทียมในกรุงเทพมหานคร (รายงานการวิจัย) กรุงเทพฯ: การพัฒนาสังคม. กรมกรุงเทพมหานคร. (เป็นภาษาไทย)

 • Munjaition, T. (๒๐๐๙๙) โครงการนำร่องในการพัฒนาชุมชนขนาดใหญ่ตามหลักการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนคลองจั่น (รายงานการวิจัย) กรุงเทพฯ: การเคหะแห่งชาติ (เป็นภาษาไทย)

 • Munjaition, T. (๒๐๐๘๘, พฤศจิกายน) การดำเนินงานของการทำสัญญากล้วย: กรณีศึกษาตำบลบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีประเทศไทย บทความที่นำเสนอ
  ในการสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพฯประเทศไทย

 • Munjaition, T. (๒๐๐๘๘) การใช้น้ำสกัดชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนและองค์กรอื่น ๆ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ๔ (๒), ๑-๒๒.

 • Munjaition, T. (๒๐๐๘๘) ทัศนคติของผู้คนรอบนิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่, ๒๐๐๐๘ (รายงานการวิจัย) กรุงเทพฯ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (เป็นภาษาไทย)

 • Munjaition, T. (๒๐๐๘๘) ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ๒๐๐๐๘ (รายงานการวิจัย) กรุงเทพฯ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม.

 • Munjaition, T. (๒๐๐๖).Attitude of the people surrounding the industrial estates toward the existing of the industrial estates in the area, ๒๐๐๖(Research report). Bangkok:  The Industrial Estate Authority of Thailand. (In Thai)

 • Munjaition, T. (๒๐๐๖).The users’ satisfaction on the services of The Industrial Estate Authority of Thailand ๒๐๐๖(Research report). Bangkok: The industrial Estate Authority of Thailand. The Ministry of Industry.

 • Munjaition, T. (๒๐๐๕, December).The use of social force in revitalizing  thesaensaeb canal. Paper presented at The Asia Pacific Sociological Association (APSA), Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom, Thailand.

 • Munjaition, T. (๒๐๐๔).Attitude of the people surrounding the industrial estates toward the existing of the Bang-pu and SamutSakorn Industrial Estates, ๒๐๐๔(Research report). Bangkok: The Industrial Estate Authority of Thailand. (In Thai)

 • Munjaition, T. (๒๐๐๔).An evaluation of the otop city project at MuangthongThani during ๒๑-๒๘ December, ๒๐๐๓ (Research report). Bangkok: The Office of Small and Medium Enterprises Promotion. (In Thai)

 • Munjaition, T. (๒๐๐๓).A research for quality improvement plan for the services of the Industrial Estate Authority of Thailand(Research report). Bangkok: the Industrial Estate Authority of Thailand. (In Thai)

 • Munjaition, T. (๒๐๐๓).An evaluation of community economic development project under the plan for community aspect : People’s satisfaction on the government project.(Research report). Bangkok: to The Department of Local Administration, Ministry of Interior Thailand. (In Thai)

 • Munjaition, T. (๒๐๐๒).Strategies for the strengthening of communities : Lesson from BangphraSubdistrict, Chacheongsao Province. Paper Presented at The National Institute of Development Administration, The National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand. (In Thai)

 • Munjaition, T. (๒๐๐๒, February).Pension fund reform in Thailand. Paper Presented at The International Symposium on Pension Reform in Asia Countries, Tokyo, Japan.

 • Munjaition, T. (๒๐๐๑, March).Government budget and public debt in Thailand after the economic crisis.Paper Presented at The International Symposium on Government  Deficits and Fiscal Crisis in East Asia, Seoul, Korea.

 • Munjaition, T. (๒๐๐๐).The users’ satisfaction on the services of The Industrial Estate Authority of Thailand. (Research report). Bangkok:The Industrial Estate Authority of Thailand. (In Thai)

 • Munjaition, T. (๒๐๐๐).The opinions of people surrounding The Mabtaput Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) toward environmental impacts from the IEAT. (Research report). Bangkok: the Industrial Estate Authority of Thailand. (In Thai)

 • Munjaition, T. (๑๙๙๙-๒๐๐๐) สถานการณ์การหางานของผู้ที่อยู่ในกำลังงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (เป็นภาษาไทย)

 • Munjaition, T. (๑๙๙๙๙๙๙, มกราคม) “ทฤษฎีใหม่”: มุมมองการพัฒนาสังคม เอกสารนำเสนอที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพฯประเทศไทย 

  (เป็นภาษาไทย)

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 66-81-371-3654
 •  โทรสาร: 66-2-374-4280
 •  แนะนำ: –