อาจารย์ ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์

 

อาจารย์ ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์ 

 

ตำแหน่ง:

 •  อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี        นิติศาสตรบัณฑิต

                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550)

 • ปริญญาโท      นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)

 • ปริญญาโท      Master of Laws in International Environmental Law

                           Macquarie University (2556)

 • ปริญญาเอก     นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต    

                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2561)

 • ปริญญาเอก     Doctor of Philosophy in Law 

                           Macquarie University (2562) 

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (International Environmental Law)
 • กฎหมายการพัฒนาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (Ecologically Sustainable Development Law)
 • กฎหมายว่าด้วยมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and Cultural Heritage Law)
 • กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ (Law on Pollution Control)

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน

 •  2562-ปัจจุบัน          อาจารย์ประจำ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                                    กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม
 • 2556-2557              อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                                    รายวิชาที่รับผิดชอบ
                                    1. กฎหมายสิ่งแวดล้อม
                                    2. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
                                    3. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
                                    4. กฎหมายธุรกิจ
 • 2553-2554               อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์                   

 

ผลงานทางวิชาการ

 • Jaderojananont, P. (2019). Thailand’s Policy and Law on Atmosphere Management for People’s Welfare: The Fight Against Climate Change. Jambe Law Journal, 1(2), 135-153.
 • Jaderojananont, P. (2018). ASEAN Regional Framework: The Potential of Protection and Repatriation of Cultural Property from Illicit Trafficking. In E. Li & J. Bell-James (Eds.) LAWASIA Journal, (pp. 23-42). Queensland: TC Beirne School of Law and the Centre for Public, International and Comparative Law of the University of Queensland.
 • Jaderojananont, P. (2018). Legal Framework for Repatriation of Cultural Property from Illicit Trafficking: An Examination of Its Weaknesses and Prospects. Thammasat Law Journal, 48(2), 368-388.

 • พีรพล เจตโรจนานนท์ et al. (2559). กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทย: โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ. วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(1), 155-181.
 • Jaderojananont, P. (2016). The Protection of Biodiversity in Thailand: An Overview of the Implementation of the 1992 Convention on Biological Diversity. In M. Rapik & M. Z. Aulia (Eds.), The Protection of Biodiversity: Prospects and Challenges: Proceedings of the International Seminar 2017 (pp. 21-41). Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
 • Jaderojananont, P. (2016). Legal Development of the Protection of Cultural Property: From the Event of Armed Conflict to the Illicit Trafficking. In IAFOR (Ed.), the Asian Conference on Cultural Studies 2016 (pp. 47-59). Kobe: IAFOR.
 • Jaderojananont, P. (2016). UNFCCC and Post-Kyoto Protocol: An Introduction to the Implementation of Thailand. Thammasat Law Journal, 45(3), 847-872.
 • Jaderojananont, P. (2015). The Effect of Conference of the Parties (COP) on the Driving Force of Normative Change and Development in International Environmental Law. Thammasat Law Journal, 44(4), 1036-1047.
 • Jaderojananont, P. (2014). The Prior Grant and Presentation of An Export-Import Permit System under Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) And the GATT Rules: Consistency or Conflict?. Thammasat Law Journal, 43(4), 941-954.
 • Jaderojananont, P. (2014). The World Heritage Protection in Southeast Asia Region: An Assessment towards the Implementation of Thailand. Thammasat Law Journal, 43(2), 428-443.
 • พีรพล เจตโรจนานนท์. (2555). กฎหมายและยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตสีเขียวและคาร์บอนต่ำ: ศึกษาแบบอย่างของสาธารณรัฐเกาหลี. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 52(3), 247-284.
 • Jaderojananont, P. (2013). The Establishment of Environmental Court in Thailand: Possible Lessons from Australian Experience. In Kamphol Panyagometh (Ed.), Green Society, Governance, and Competitiveness of the International Conference on Advancement of Development Administration 2013 (pp. 200-212), Bangkok: NIDA

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 
 •  โทรสาร: 66-2-374-4280
 •  อีเมล์:  peerapon.j@nida.ac.th