ผศ.ดร.ฆริกา คันธา

อาจารย์ ดร.ฆริกา คันธา
อาจารย์ ดร.ฆริกา คันธา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง:

 •  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 •  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 •  บรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

Work experiences

 •  Land evaluation for different land use planning in sub-watershed in Thailand
 •  Land use change analysis by SWAT Model
 •  Farmland zoning
 •  Land use change study
 •  Land use planning for highland in northern Thailand

 

Topic of Interests

 1. GIS analysis and modeling for land use planning
 2. Land evaluation
 3. Land use planning and farmland zoning
 4. Soil and Water conservation tool (SWAT Model) with ArcSWAT
 5. Land use change study

 


Educations

Year

Degree

Institutes

2004 – 2009

Doctor of Sciences ETH-Zürich in Geographic Information System

ETH-Zürich (Swiss Federal of Technology, Zurich) Switzerland

2000 – 2001

Master of Sciences in Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure

Royal Institute of Technology KTH, Stockholm, Sweden

1998 – 2000

Master of Sciences in Environmental Management

NIDA, Bangkok, Thailand

1993 – 1996

Bachelor in Civil Engineering

 

Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • ภูมิศาสตร์กายภาพ
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • การประเมินคุณภาพที่ดิน
 • การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • การวางแผนการใช้ที่ดิน

ผลงานทางวิชาการ

 • Singkran, N., Tosang, J., Waijaroen, D., Intharawichian, N., Vannarart, O., Anantawong, P., Kunta, K., Wisetsopa, P., Tipvong, T., Janjirawuttikul, N., Masthawee, F., Amornpatanawat, S. & Kirtsaeng, S. 2014. Influences of land use and climate changes on hydrologic system in the northeastern river basin of Thailand. Journal of Water and Climate Change, 6 (2): 325–340. 
 • ฆริกา คันธา. (2560). การปรับตัวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ: กรณีสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ-หารศาสตร์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 4, 1595-1601
 • ฆริกา คันธา. (2560). การพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 718-737
 • ดวงกมล อิศรางพร วิสาขา ภู่จินดา และ ฆริกา คันธา. (2560). ศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.Proceeding ICMSIT 2017, 377-387

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 66-2-727-3220
 •  โทรสาร: 66-2-374-428
 •   อีเมล์: care_045@yahoo.com