รศ. ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

ผศ. ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม
รศ. ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

ตำแหน่ง:

 •  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 •  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
 • ประธานสภาคณาจารย์ 

การศึกษา:

 •  Ph.D. (Natural Resources and Environment), University of Michigan, USA 
 •  M.S. (Urban Environmental Management), Asian Institute of Technology, Thailand
 •  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 •  สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ความสนใจและความเชี่ยวชาญ

 •  นโยบายสิ่งแวดล้อม , การเมืองและการอภิบาลสิ่งแวดล้อม , โลกาภิบาลสิ่งแวดล้อม , ธุรกิจสีเขียว 

การฝึกอบรม

 • การฝึกอบรมหลักสูตร ICGN GOVERNANCE, STEWARDSHIP & SUSTAINABILITY COURSE จัดโดย International Corporate Governance Network วันที่ 15th, 22nd, 29th September 2021
 • การฝึกอบรมหลักสูตร Innovative Teaching Scholars Program จัดโดย Stanford Center for Professional Development วันที่ 2 June 2021
 • การฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Business Strategy จัดโดย Harvard Business School Online วันที่ 4 November 2021

ผลงานทางวิชาการ

 •  Srang-iam, W. (2013).  Social Learning and Climate Change Adaptation in Thailand.  In International Social Science Council/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Eds.), World Social Science Report 2013: Changing Global Environments (pp. 441 – 444).  Paris: OECD Publishing and UNESCO Publishing.
 •  Srang-iam, W. (2013). De-contextualized Knowledge, Situated Politics: The New Scientific–Local Politics of Rice Genetic Resources in Thailand. Development and Change, 44(1), 1 – 27.
 •  Srang-iam, W. (2012). Local Justice, Global Climate Injustice? Inequality and Tree Planting in Thailand.  Development, 55(1), 112 – 118.
 •  Srang-iam, W. (2011). Planting Trees for Sustainability? A Climate Justice Perspective on Green Agriculture in Thailand. Paper presented at the UNRISD conference on “Green Economy and Sustainable Development: Bringing Back the Social Dimension”, United Nations, Geneva.
 •  Srang-iam, W. (2011). Fighting Global Climate Change, Securing Local Livelihood: The Paradox of Carbon Reduction and Agricultural Vulnerability in Thailand. Paper presented at the 2011 Colorado Conference on “Earth System Governance: Crossing Boundaries and Building Bridges”, Colorado State University, USA.
 • Srang-iam, W. (2017). The shifting politics of biodiversity governance in Southeast Asia: a review and findings from Thailand. Biodiversity Conservation in Southeast Asia: Challenges in a changing environment, 1, 233-249
 • สมพจน์ กรรณนุช และ วิชชุดา สร้างเอี่ยม (2560). การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของโรงไฟฟ้าชีวมวลในระบบเศรษฐกิจอ้อยและน้ำตาล. พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน, 149-162

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 66-2-727-3129
 •  โทรสาร: 66-2-727-3129
 •  อีเมล์: witchuda.s@nida.ac.th