ผศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

ผศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
ผศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

ตำแหน่ง:

 •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 •  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
 •  รองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี   – วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536)
 • ปริญญาโท  – Master of Engineering (Environmental Chemistry Engineering)
                         Saitama University, Japan (2538)
 • ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Interdisciplinary Course on Advanced Science and Technology)
                         University of Tokyo,Japan (2541)

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • มลพิษทางอากาศ และเคมีของชั้นบรรยากาศ(Air Pollution and Atmospheric chemistry)
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology)
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศวิทยา และวิทยาศาสตร์ของชั้นบรรยากาศ (Climate Change, Climatology and other atmospheric sciences)
 • การป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Environmental protection and conservation)
 • ธุรกิจสีเขียว (Green Business)
 • การควบคุมมลพิษทางอากาศ (air pollution control)

ผลงานทางวิชาการ

 • ภัคพงศ์ พจนารถ (2559). สถานการณ์ของปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดในเมืองใหญ่ของประเทศไทย: กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และ ระยอง ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
 • ภัคพงศ์ พจนารถ (2557). มลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาคและการแพร่กระจายในระยะทางไกล: (2) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2557
 • ภัคพงศ์ พจนารถ (2555). มลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาคและการแพร่กระจายในระยะทางไกล: (1) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์ : 66-2-727-3127
 •  โทรสาร : 66-2-374-4280
 •  อีเมล์ : pakpong@outlook.com