นายพนมกร ขุนอ่อน

นายพนมกร ขุนอ่อน
นายพนมกร ขุนอ่อน

ตำแหน่ง :

  •      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     

การศึกษา:

  •      ประถมศึกษา                                                                      โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
  •      มัธยมศึกษา                                                                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า              
  •      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์                           สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
  •      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ติดต่อ

  •      โทรศัพท์: 66-2-727-3796
  •      โทรสาร: 66-2-374-4280
  •       อีเมล์: Panomkon.khu@nida.ac.th