ผศ. ดร.ณพงศ์ นพเกตุ

ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ 1

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง:

 •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
 •  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค (จังหวัดระยอง)

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี       :   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาปัตยกรรม) (2538)       

 • ปริญญาโท      :   Master of Science University College of (Built Environment) London, U.K. (2541)

 •  ปริญญาเอก    :   Doctor of Philosophy University of Tokyo, Japan (Architecture) (2547)         

ความสนใจและความเชี่ยวชาญ

 • สถาปัตยกรรมและผังเมือง (Architecture and town planning)
 • อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
 • การวางผังแม่บท (Master Planning)
 • การวางผังพัฒนาพื้นที่เมือง (Urban Area Development Planning)
 • การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)
 • การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง (Urban Environmental Conservation and Development)
 • การพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory Urban Housing Develo[ment)
 • การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงพื้นที่ของสัณฐานเมือง (Urban Spatial-Structure Analysis)
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน (Urban and Communtiy Environmental Management)
 • การออกแบบและวางผังเมืองนิเวศน์ (Eco City Design and Planning)

ผลงานทางวิชาการ

 • ณพงศ์ นพเกตุ. (๒๕๔๙). การวิเคราะห์ผังถนนด้วยทฤษฎีกราฟ “เน็ตเวิร์คแพทเทิน” หรือ ผังศูนย์กลางโครงข่ายถนน ประชุมวิชาการสาระศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙.

 • ณพงศ์ นพเกตุ. (2560).การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การออกแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว อนุรักษ์พลังงาน.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครบรอบ 51 ปี ปี สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 687-717
 • ณพงศ์ นพเกตุ และ สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง (2560) การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้พัฒนานิด้าเป็นเมือง   พลังงานไฟฟ้าสุทธิเป็นศูนย์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครบรอบ 51 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1341-1359
 • Nophaket, N. (2011). Modeling Compact City Core: Finding Compact Urban Core by Applying Syntactic and Network Pattern Models for Sakon Nakhon Downtown.  BUILT Journal, Thammasart University.

 • Nophaket, N. (2011). Computer-aided Models for Planning Compact and Sustainable City Environment: A case study of Applying Space Syntax and Network Pattern on Sakon Nakhon’s Downtown. CU-ADS 2011 Proceedings. และ นําเสนอผลงานวิจัย ที่ NIDA International Conference in Case Study (ICCS), 2011.

 • Nophaket, N. (2011). Comparing and Combining the Axial with the Network Maps for Analyzing Urban Street Pattern. International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society (ICUPRDIS), Bali Indonesia, 26th – 28th Oct, 2011.

 • Nophaket, N. (2009). Urban Design of Historic Town by the Process of Community Action Planning – CAP Sakon Nakhon Historic Town, The International Symposium on Architecture and Culture in Suvarnabhumi (ISACS) Proceedings, Chiangmai University, 2009.

 • Nophaket, N. & Fujii, A. (2004). Syntactic and Network Pattern Structures of City: Comparison of Grid and Meandering Street Patterns in Kyojima and Honjo. Journal of Asian Architectural and Building Engineering, 3(2), 349 – 356.

  (ได้รับรางวัล JAABE Best Paper Award 2004 สาขา Architectural Planning

 • Nophaket, N. (2004). The Graph Geometry for Architectural Planning. Journal of Asian Architectural and Building Engineering, 3(1), 157 – 164.

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 66-2-727-3211
 •  โทรสาร: 66-2-374-4280
 •  อีเมล์: napong.nop@nida.ac.th, Nophaket@gmail.com