ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์

 

ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์ 

 

ตำแหน่ง:

 •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 •  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
 •  บรรณาธิการวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management)

การศึกษา:

 • ปริญญาตรี        นิติศาสตรบัณฑิต

                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550)

 • ปริญญาโท      นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)

 • ปริญญาโท      Master of Laws in International Environmental Law

                           Macquarie University (2556)

 • ปริญญาเอก     นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต    

                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2561)

 • ปริญญาเอก     Doctor of Philosophy in Law 

                           Macquarie University (2562) 

ความสนใจและความเชี่ยวชาญ

 • กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (International Environmental Law)
 • กฎหมายการพัฒนาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (Ecologically Sustainable Development Law)
 • กฎหมายว่าด้วยมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and Cultural Heritage Law)
 • กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ (Pollution Control and Law)

ประสบการณ์การสอนและวิทยากร

 • คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม

                         วิชา วิทยานิพนธ์

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม

                         วิชา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

                         วิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

                         วิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการความยั่งยืน

                        วิชา สิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2556 – 2557)

          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

                       วิชา กฎหมายนิติกรรมสัญญา

                       วิชา กฎหมายสิ่งแวดล้อม

                       วิชา กฎหมายธุรกิจ

 • บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยแจมบี (The University of Jambi, Indonesia)

          หัวข้อ An Introduction to Climate Change Policy and Law in Thailand

          หัวข้อ The Protection of Biodiversity in Thailand

          หัวข้อ Kyoto Protocol and Its Implementation in ASEAN and Thailand

 • บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยสุราบายา (The University of Surabaya, Indonesia)

          หัวข้อ Environmental Rights in Thai Constitutional Law

การฝึกอบรม

 • การฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านสำหรับภาคธุรกิจ (Human Rights Due Diligence for Business) จัดโดย บริษัทป่าสาละ กรุงเทพ ประเทศไทย ปี 2564
 • การฝึกอบรม หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่น 12 จัดโดย สำนักฝึกอบรมสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพ ประเทศไทย ปี 2563
 • การฝึกอบรม Developing Environmental Law Champions Train-the-Trainers Program จัดโดย Asian Development Bank (ADB) และ International Union for Conservation of Nature (IUCN) ณ Asian Development Bank (ADB) กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2555
 • ทุน International Cotutelle Macquarie University Research Training Program Scholarship (CTMRTP) ปี 2559-2561

การเป็นสมาชิก/ที่ปรึกษาโครงการ

 • Member of World Commission on Environmental Law (WCEL) at International Union for Conservation of Nature (IUCN)

งานวิจัย

 • โครงการศึกษาทบทวนร่างกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล สนับสนุนทุนวิจัยโดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประเทศไทย (2564)
 • โครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. … ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจและภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) สนับสนุนทุนวิจัยโดย กรมทรัพยากรน้ำ ประเทศไทย (2564)
 • โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และยกร่างอนุบัญญัติในส่วนที่อยู่ในอำนาจและภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 78 และร่างประกาศกระทรวงตามมาตรา 81) สนับสนุนทุนวิจัยโดย กรมทรัพยากรน้ำ ประเทศไทย (2563)
 • โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม และการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประเทศไทย (2562)
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำกฎหมายลำดับรอง (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประเทศไทย (2562)
 • โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประเทศไทย (2557)
 • โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุน SMEs ของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศไทย (2556)
 • โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตสีเขียวและคาร์บอนต่ำ: ศึกษาแบบอย่างของสาธารณรัฐเกาหลี สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย (2553)

ผลงานทางวิชาการ

 • Jaderojananont, P. (2019). Thailand’s Policy and Law on Atmosphere Management for People’s Welfare: The Fight Against Climate Change. Jambe Law Journal, 1(2), 135-153.
 • Jaderojananont, P. (2018). ASEAN Regional Framework: The Potential of Protection and Repatriation of Cultural Property from Illicit Trafficking. In E. Li & J. Bell-James (Eds.) LAWASIA Journal, (pp. 23-42). Queensland: TC Beirne School of Law and the Centre for Public, International and Comparative Law of the University of Queensland.
 • Jaderojananont, P. (2018). Legal Framework for Repatriation of Cultural Property from Illicit Trafficking: An Examination of Its Weaknesses and Prospects. Thammasat Law Journal, 48(2), 368-388.

 • พีรพล เจตโรจนานนท์ et al. (2559). กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทย: โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ. วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(1), 155-181.
 • Jaderojananont, P. (2016). The Protection of Biodiversity in Thailand: An Overview of the Implementation of the 1992 Convention on Biological Diversity. In M. Rapik & M. Z. Aulia (Eds.), The Protection of Biodiversity: Prospects and Challenges: Proceedings of the International Seminar 2017 (pp. 21-41). Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
 • Jaderojananont, P. (2016). Legal Development of the Protection of Cultural Property: From the Event of Armed Conflict to the Illicit Trafficking. In IAFOR (Ed.), the Asian Conference on Cultural Studies 2016 (pp. 47-59). Kobe: IAFOR.
 • Jaderojananont, P. (2016). UNFCCC and Post-Kyoto Protocol: An Introduction to the Implementation of Thailand. Thammasat Law Journal, 45(3), 847-872.
 • Jaderojananont, P. (2015). The Effect of Conference of the Parties (COP) on the Driving Force of Normative Change and Development in International Environmental Law. Thammasat Law Journal, 44(4), 1036-1047.
 • Jaderojananont, P. (2014). The Prior Grant and Presentation of An Export-Import Permit System under Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) And the GATT Rules: Consistency or Conflict?. Thammasat Law Journal, 43(4), 941-954.
 • Jaderojananont, P. (2014). The World Heritage Protection in Southeast Asia Region: An Assessment towards the Implementation of Thailand. Thammasat Law Journal, 43(2), 428-443.
 • พีรพล เจตโรจนานนท์. (2555). กฎหมายและยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตสีเขียวและคาร์บอนต่ำ: ศึกษาแบบอย่างของสาธารณรัฐเกาหลี. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 52(3), 247-284.
 • Jaderojananont, P. (2013). The Establishment of Environmental Court in Thailand: Possible Lessons from Australian Experience. In Kamphol Panyagometh (Ed.), Green Society, Governance, and Competitiveness of the International Conference on Advancement of Development Administration 2013 (pp. 200-212), Bangkok: NIDA

ติดต่อ

 •  โทรศัพท์: 
 •  โทรสาร: 66-2-374-4280
 •  อีเมล์:  peerapon.j@nida.ac.th