น.ส. สุภาวดี พึ่งพินิจ

น.ส. สุภาวดี พึ่งพินิจ
น.ส. สุภาวดี พึ่งพินิจ

ตำแหน่ง :

  •      นักวิชาการเงินและพัสดุ      

การศึกษา:

  •      มัธยมศึกษา สาขาคณิต – อังกฤษ                             โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) 2
  •      คณะบัญชี สาขาบัญชี  ( เกียรตินิยมอันดับ2 )           มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  •      คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน                                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อ

  •  โทรศัพท์: 66-2-727-3998
  •  โทรสาร: 66-2-374-4280
  •  อีเมล์: senorita_ii@hotmail.com