น.ส. ทิพย์ภมร ศรีของชาติ

น.ส. ทิพย์ภมร ศรีของชาติ
น.ส. ทิพย์ภมร ศรีของชาติ

ตำแหน่ง :

  •      ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน      

การศึกษา:

  •      มัธยมศึกษา                                                                          โรงเรียนดรุณาราชบุรี
  •      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
  •      คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อ

  •      โทรศัพท์: 66-2-727-3797
  •      โทรสาร: 66-2-374-4280
  •      อีเมล์: thippamorn.sri@nida.ac.th