ศ. ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

 

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ตำแหน่ง:

 •  ศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

การศึกษา:

 •  ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 •  ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ความสนใจและความเชี่ยวชาญ

 •  การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 •  อนามัยสิ่งแวดล้อม
 •  การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 19 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 1 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า

 

ผลงานวิชาการ

 •  Suppadit, T., Pongpiajun, S. and Panomsri, S. 2012. “Effects of moisture content in quail litter on the physical characteristics after pelleting using Siriwan Model machine”. Animal Science Journal. 83 (3), 350 – 357. 
 •  Suppadit, T., Jaturasitha, S., Sunthorn, N. and Poungsuk, P. 2012. “Dietary Wolffia arrhiza meal as a substitute for soybean meal: its effects on the productive performance and egg quality of laying Japanese quails”. Tropical Animal Health and Production. 44, 1479 – 1486. 
 •  Suppadit, T., Phumkokrak, N. and Poungsuk, P. 2011. “The effect of using quail litter biochar on soybean (Glycine max L. Merrill) production”. Chilean Journal of Agricultural Research. 72 (2): 244 – 251.
 •  Suppadit, T., Sunthorn, N. and Poungsuk, P. 2011. “Development of pH test kit using anthocyanins extraction from natural plant materials for measuring animal farm effluent”. African Journal of Biotechnology. 10 (82): 19109 – 19118. 
 •  ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ (2554). มลพิษจากมูลสัตว์ต่ออนามัยสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 4. (ปรับปรุงครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ทิพเนตร์การพิมพ์. 832 น.  
 •  ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์. 2552. สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. (ปรับปรุงครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : เพิ่มพูนการพิมพ์. 790 น.  
 •  ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์. 2551. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 2. (ปรับปรุงครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : ทิพย์เนตรการพิมพ์. 783 น.  

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

 • โครงการสร้างและพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานกระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
 • การประเมินผลโครงการกำจัดโรคเท้าช้าง
 • การประเมินผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมมาใช้ในการวางแผนรณรงค์โรคติดต่อนำโดยแมลงของปีงบประมาณ 2548
 • การประเมินผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมมาใช้ในการวางแผนรณรงค์โรคติดต่อนำโดยแมลงของปีงบประมาณ 2548
 • การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
 • โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
 • การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของศิษย์เก่าต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อาเซียนกับการประยุกต์ใช้ในนโยบาย “อุตสาหกรรมสีเขียว”
 • แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การเป็นสปาทาวน์ของอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาในระดับนานาชาติ กรณีศึกษา คาร์โลวี่ วารี สาธารณรัฐเช็ค และเมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น
 • การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ติดต่อ