ผศ. ดร.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง

Post Views: 1,436 [:de] ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา:  ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   วท.ม. (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วท.บ. (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ความเชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

Read more

ผศ. ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน

Post Views: 1,732 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ การศึกษา: ปริญญาตรี – BS (เศรษฐศาสตร์): Hitotsubashi University Tokyo, Japan, (2515)                 ปริญญาโท – MS (เศรษฐศาสตร์):

Read more