อาจารย์ ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์

Post Views: 864   อาจารย์ ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์    ตำแหน่ง:  อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การศึกษา: ปริญญาตรี        นิติศาสตรบัณฑิต        

Read more

ผศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

Post Views: 3,395 ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  รองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา: ปริญญาตรี   – วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536) ปริญญาโท  – Master of

Read more

ผศ.ดร.ฆริกา คันธา

Post Views: 4,632                   ตำแหน่ง:  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  บรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Work experiences  Land

Read more

ผศ. ดร.ณพงศ์ นพเกตุ

Post Views: 3,764             ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา: ปริญญาตรี       :   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาปัตยกรรม) (2538) 

Read more

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

Post Views: 5,452 ตำแหน่ง:  คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ศาสตราจารย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  บรรณาธิการ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ก.ย.2555- ปัจจุบัน)  บรรณาธิการ วารสาร  NIDA Case Research Journal (ก.ย.2555- ปัจจุบัน) การศึกษา:

Read more

รศ. ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

Post Views: 4,219 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา:  Ph.D. (Natural Resources and Environment), University of Michigan, USA   M.S.

Read more

ศ. ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

Post Views: 3,770   ตำแหน่ง:  ศาสตราจารย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การศึกษา:  ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล  วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Read more

ผศ. ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

Post Views: 1,387 ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง  ที่ปรึกษาวิทยากร และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001), ระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

Read more