อาจารย์ ดร.พรพรหม สุธาทร

Post Views: 60   ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา ปริญญาตรี :   Bachelor of Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) :  KMITL     ปริญญาโท  :   Master of

Read more

ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์

Post Views: 2,422   ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์    ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  บรรณาธิการวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) การศึกษา: ปริญญาตรี 

Read more

รศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

Post Views: 5,218 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   รองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา: ปริญญาตรี   – วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536) ปริญญาโท  – Master of Engineering (Environmental Chemistry

Read more

ผศ.ดร.ฆริกา คันธา

Post Views: 6,273                   ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน Work experiences  Land evaluation

Read more

ผศ. ดร.ณพงศ์ นพเกตุ

Post Views: 5,767             ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค (จังหวัดระยอง) การศึกษา: ปริญญาตรี       : 

Read more

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

Post Views: 7,958 ตำแหน่ง:  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   ศาสตราจารย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  บรรณาธิการ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ก.ย.2555- ปัจจุบัน)  บรรณาธิการ วารสาร  NIDA Case Research Journal (ก.ย.2555- ปัจจุบัน) การศึกษา:

Read more

รศ. ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

Post Views: 5,842 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน ประธานสภาคณาจารย์  การศึกษา:  Ph.D. (Natural Resources and Environment), University of Michigan, USA   M.S. (Urban

Read more

ศ. ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

Post Views: 5,792   ตำแหน่ง:  ศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การศึกษา:  ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล  วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

Read more

รศ. ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

Post Views: 3,522 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ที่ปรึกษาวิทยากร และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001), ระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000), CSR-DIW

Read more

ศ. ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

Post Views: 6,608 ตำแหน่ง:  ศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม   ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปัจจุบัน)   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน (ปัจจุบัน)  คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2558-2561)  คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม) (ปัจจุบัน)  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากผู้บริหาร) (2559-2560)  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากคณาจารย์)

Read more