ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์

Post Views: 2,262   ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์    ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  บรรณาธิการวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) การศึกษา: ปริญญาตรี 

Read more

รศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

Post Views: 4,963 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  รองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา: ปริญญาตรี   – วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536) ปริญญาโท  – Master

Read more

ผศ.ดร.ฆริกา คันธา

Post Views: 6,027                   ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร Work experiences  Land

Read more

ผศ. ดร.ณพงศ์ นพเกตุ

Post Views: 5,456             ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค (จังหวัดระยอง) การศึกษา: ปริญญาตรี       : 

Read more

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

Post Views: 7,659 ตำแหน่ง:  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   ศาสตราจารย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  บรรณาธิการ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ก.ย.2555- ปัจจุบัน)  บรรณาธิการ วารสาร  NIDA Case Research Journal (ก.ย.2555- ปัจจุบัน) การศึกษา:

Read more

รศ. ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

Post Views: 5,608 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน การศึกษา:  Ph.D. (Natural Resources and Environment), University of Michigan, USA   M.S. (Urban Environmental

Read more

ศ. ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

Post Views: 5,558   ตำแหน่ง:  ศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การศึกษา:  ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล  วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

Read more

รศ. ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

Post Views: 3,184 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ที่ปรึกษาวิทยากร และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001), ระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000),

Read more

ศ. ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

Post Views: 6,250 ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปัจจุบัน)    ศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน (ปัจจุบัน)  คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2558-2561)  คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม) (ปัจจุบัน)  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากผู้บริหาร) (2559-2560)  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากคณาจารย์)

Read more