ผศ.ดร.ฆริกา คันธา

Post Views: 4,632                   ตำแหน่ง:  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  บรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Work experiences  Land

Read more

ศ. ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

Post Views: 4,145 ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปัจจุบัน)    ศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน (ปัจจุบัน)  คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2558-2561)  คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม) (ปัจจุบัน)  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากผู้บริหาร) (2559-2560)  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากคณาจารย์)

Read more