ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์

Post Views: 2,422   ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์    ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  บรรณาธิการวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) การศึกษา: ปริญญาตรี 

Read more

ผศ. ดร.ณพงศ์ นพเกตุ

Post Views: 5,767             ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค (จังหวัดระยอง) การศึกษา: ปริญญาตรี       : 

Read more

รศ. ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

Post Views: 5,842 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน ประธานสภาคณาจารย์  การศึกษา:  Ph.D. (Natural Resources and Environment), University of Michigan, USA   M.S. (Urban

Read more

ศ. ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

Post Views: 6,608 ตำแหน่ง:  ศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม   ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปัจจุบัน)   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน (ปัจจุบัน)  คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2558-2561)  คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม) (ปัจจุบัน)  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากผู้บริหาร) (2559-2560)  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากคณาจารย์)

Read more