รศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

Post Views: 4,963 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  รองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา: ปริญญาตรี   – วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536) ปริญญาโท  – Master

Read more

รศ. ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

Post Views: 3,184 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ที่ปรึกษาวิทยากร และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001), ระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000),

Read more

ศ. ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

Post Views: 6,250 ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปัจจุบัน)    ศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน (ปัจจุบัน)  คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2558-2561)  คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม) (ปัจจุบัน)  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากผู้บริหาร) (2559-2560)  กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากคณาจารย์)

Read more