รศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

Post Views: 5,218 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   รองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา: ปริญญาตรี   – วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536) ปริญญาโท  – Master of Engineering (Environmental Chemistry

Read more

ผศ.ดร.ฆริกา คันธา

Post Views: 6,273                   ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน Work experiences  Land evaluation

Read more

รศ. ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

Post Views: 3,522 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ที่ปรึกษาวิทยากร และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO 9001), ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001), ระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000), CSR-DIW

Read more