รศ. ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

Post Views: 4,963 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  รองบรรณาธิการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา: ปริญญาตรี   – วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536) ปริญญาโท  – Master

Read more

ผศ.ดร.ฆริกา คันธา

Post Views: 6,026                   ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร Work experiences  Land

Read more

รศ. ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

Post Views: 5,608 ตำแหน่ง:  รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน การศึกษา:  Ph.D. (Natural Resources and Environment), University of Michigan, USA   M.S. (Urban Environmental

Read more