Eco Talk Series การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Post Views: 37 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “Eco Talk Series การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 💥 พบกับ การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เรื่อง BCG Economy Model กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

Read more

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Post Views: 2,579 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เรื่องเปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีควาประสงค์เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัคร       คลิ๊ก    

Read more

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Environmental Development Administration 2022

Post Views: 226 The 7th International Conference on Environmental Development Administration 2022 The Nexus between Environment and Sustainability for the

Read more

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Post Views: 204 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประกาศรับสมัคร   Click สมัครเรียน download แบบฟอร์มสมัครเรียนระดับปริญญาโท      download ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  download

Read more

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

Post Views: 339 ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัคร     View สมัครเรียน download แบบฟอร์มสมัครเรียนระดับปริญญาโท 

Read more

บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมกับการพัฒนา สู่องค์กรที่พร้อมปรับตัว”

Post Views: 109      ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมกับการพัฒนา สู่องค์กรที่พร้อมปรับตัว” วิชา การออกแบบการทดลองสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (สว 6203) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เวลา

Read more

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรณีปกติ ครั้งที่ 2 และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

Post Views: 247 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more

อบรมก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 2010)

Post Views: 252                   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 2010) (วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

คลิปวิดีโอและผลงานนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 โดยโปรแกรม Microsoft Team

Post Views: 345 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6The 6th National Conference on Environmental Development Administrationหัวข้อ “การคาดการณ์และความท้าทายในการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโลกอนาคต”วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 –

Read more

สาระน่ารู้จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การรณรงค์การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ภายใต้ โครงการ U2T พื้นที่ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

Post Views: 248 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นำเสนอสาระดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม และการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์    

Read more
Page 1 of 212