รวมคำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Glossary / Environmental Dictionary

Post Views: 262 อภิธานศัพท์สิ่งแวดล้อม Environmental Glossary คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2561             กฎอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic laws) 4

Read more

Earth Property

Post Views: 202 รัก ถนอม และดูแลโลกด้วยสำนึกในคุณสมบัติพิเศษของโลก 15 ประการ  Love for earth, preserve, and taking care of earth from her 15 special qualities   เรียบเรียงโดย

Read more

ทฤษฎีเกม

Post Views: 218 ทฤษฎีเกมGame Theory to Explain Problems of the Environment and Natural Resources   ทฤษฎีเกมเพื่ออธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Game Theory to Explain

Read more

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

Post Views: 216   แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model)  เรียบเรียงโดย สมพจน์ กรรณนุช พ.ศ. 2561 แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model)  ดาวน์โหลด      Wassily Leontief เป็นผู้ประดิษฐ์แบบจำลองปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต (Input-Output

Read more