บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมกับการพัฒนา สู่องค์กรที่พร้อมปรับตัว”

Post Views: 384      ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมกับการพัฒนา สู่องค์กรที่พร้อมปรับตัว” วิชา การออกแบบการทดลองสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (สว 6203) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เวลา

Read more

งานทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 7 แห่งการสถาปนาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Post Views: 227          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันจัดตั้งคณะ  ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ครบรอบ 7 ปี ณ อาคารราชพฤกษ์ ดาดฟ้า

Read more

การประชุมแถลงผลการศึกษา โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาทพันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย

Post Views: 220             การประชุมแถลงผลการศึกษา โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาทพันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมปริ้นบอลลูม 2

Read more

โครงการ “การอบรมส่งเสริมอาชีพการทำแหนมเห็ดนางฟ้าและมะละกอสี่สหาย” เพื่อส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจและอาชีพเสริมภายในพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Post Views: 305                                  

Read more

การหารือ Action Plan บันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ กับการเคหะแห่งชาติ

Post Views: 196               การหารือ Action Plan บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันกับการเคหะแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ

Read more

การอบรมโครงการ ECO-Seminar Sesies ก้าวทันมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 : 2010)

Post Views: 205           คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ

Read more

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาพื้นที่จริงที่เป็นตัวอย่างการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมือง

Post Views: 327             คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ประชุมนำเสนอผลการศึกษาพื้นที่จริงที่เป็นตัวอย่างการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมือง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ

Read more

โครงการ ECO-Seminar Series การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการขยะเพื่่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Post Views: 362                  ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 11 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง

Read more

การมอบโล่นักศึกษานักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2564

Post Views: 300                  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มอบโล่นักศึกษานักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2564 มอบโล่นักศึกษานักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ดังนี้       1.

Read more

วันศุกร์สุขใจ ร่วมเก็บขยะชายคลอง ภายใต้โครงการนครระยองรักษ์แม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

Post Views: 231                     วันศุกร์สุขใจ ร่วมเก็บขยะชายคลอง ภายใต้โครงการนครระยองรักษ์แม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยงานรักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขฯ เทศบาลนครระยอง

Read more
Page 3 of 1412345...10...Last »