การประชุมแถลงผลการศึกษา โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาทพันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย

Post Views: 65             การประชุมแถลงผลการศึกษา โครงการศึกษา วิเคราะห์ บทบาทพันธกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมปริ้นบอลลูม 2

Read more

โครงการ “การอบรมส่งเสริมอาชีพการทำแหนมเห็ดนางฟ้าและมะละกอสี่สหาย” เพื่อส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจและอาชีพเสริมภายในพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Post Views: 121                                  

Read more

การหารือ Action Plan บันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ กับการเคหะแห่งชาติ

Post Views: 76               การหารือ Action Plan บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันกับการเคหะแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ

Read more

การอบรมโครงการ ECO-Seminar Sesies ก้าวทันมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 : 2010)

Post Views: 85           คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ

Read more

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาพื้นที่จริงที่เป็นตัวอย่างการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมือง

Post Views: 246             คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ประชุมนำเสนอผลการศึกษาพื้นที่จริงที่เป็นตัวอย่างการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมือง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ

Read more

โครงการ ECO-Seminar Series การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการขยะเพื่่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Post Views: 325                  ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 11 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง

Read more

การมอบโล่นักศึกษานักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2564

Post Views: 264                  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มอบโล่นักศึกษานักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2564 มอบโล่นักศึกษานักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ดังนี้       1.

Read more

วันศุกร์สุขใจ ร่วมเก็บขยะชายคลอง ภายใต้โครงการนครระยองรักษ์แม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

Post Views: 198                     วันศุกร์สุขใจ ร่วมเก็บขยะชายคลอง ภายใต้โครงการนครระยองรักษ์แม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยงานรักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขฯ เทศบาลนครระยอง

Read more

อบรมก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 2010)

Post Views: 265                   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 2010) (วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

กิจกรรมรณรงค์การงดถุงพลาสติกในตลาดสด และใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน

Post Views: 65              วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์การงดถุงพลาสติกในตลาดสด และใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน  ณ ตลาดประชานิเวศน์

Read more
Page 2 of 1312345...10...Last »