การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

Book Cover: การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISBN                 978-974-231-848-2
ผู้แต่ง                 วิสาขา ภู่จินดา
จำนวนหน้า        364 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2556 (พิมพ์ครั้งที่ 1)