การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศอุตสาหกรรม

Book Cover: การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศอุตสาหกรรม

ISBN                 978-974-231-947-2
ผู้แต่ง                 วิสาขา ภู่จินดา
จำนวนหน้า        388 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2561 (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Excerpt:

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยมีการรวมกลุ่มกันในลักษณธนิคมอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนตามมา หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เป็นการนำระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการนำของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถุดิบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการดำเนินกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนที่จะส่งผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยนอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ส่งผลให้เกิดดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน