พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง ปี 2561

Post Views: 286 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561  ณ ศูนย์การเรียนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

Read more

ฟาร์มไก่ไข่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Farm)

Post Views: 1,878 ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยตามรูปแบบปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นระบบเปิดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านคุณภาพอากาศ เสียง น้ำเสีย และความเดือดร้อนรำคาญจากการเป็นบ่อเกิดของแมลงพาหะนำโรคต่าง ๆ ทั้งยุง แมลงวัน หนู แมลงสาป เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบใหม่จึงพยายามหาแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยนำแนวคิดในลักษณะกรีนฟาร์ม (Green Farm) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ดังตัวอย่างของฟาร์มไก่ไข่ ทำให้ในปัจจุบันเระบบดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่และนำไปใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

Read more

วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2562

Post Views: 6,558 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้ประชาชน เยาวชน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่ง สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณชายฝั่ง และรวบรวมข้อมูลปริมาณและประเภทขยะที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเล เพื่อหาแนวทางรณรงค์ป้องกัน โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งหมายถึงการรวบรวมปริมาณขยะที่หลุดรอดสู่ท้องทะเลกลับคืนมาเข้าสู่วงจรการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและครบวงจร ซึ่งจะสอดคล้องกับธีมงานของเราในปีนี้ที่จะส่งเสริมการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะพลาสติกซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าสูงสุดได้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยมีการจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ “ความร่วมมือภาครัฐ

Read more

เกษตรอินทรีย์วิถีสู่ความยั่งยืน หรือ เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน

Post Views: 4,777 จากยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองทุกรูปแบบในการดำรงชีวิต และนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ที่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม การลงทุน

Read more

การปฐมนิเทศนักศึกใหม่ ภาคปกติ รุ่น 36

Post Views: 5,221                         คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ  ในวันเสาร์ที่

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ รุ่น 17

Post Views: 1,466                           คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

Read more

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Post Views: 1,120 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

Read more

โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น Plus ปี 2562”

Post Views: 1,119                         คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น Plus ปี 2562”

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

Post Views: 1,081 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง สว 10 ในวันที่ 5 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่พวกเราชาว NIDA

Read more
Page 5 of 11« First...34567...10...Last »