NIDA รวมพลังแห่งความดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post Views: 245           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมพลังแห่งความดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 7.30 น. ณ

Read more

โครงการบริการวิชาการ “ก้าวทันระบบมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015” ครั้งที่ 4

Post Views: 279          วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ นักศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่น 7-8

Read more

พิธีน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจุดเทียนแสดงความอาลัย

Post Views: 205           พิธีน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียนแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สนามฟุตบอล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร

Read more

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post Views: 225           วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

Read more

แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ…ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

Post Views: 271 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นำโดย…”รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ” คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม “รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา” ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และนายสมเจตน์ จันทนา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ศิษย์เก่า คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Read more

คณาจารย์และนักศึกษา ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post Views: 216           คณบดี รศ.ดร.จำลองโพธิ์บุญ และ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ และ นักศึกษาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า ระยอง ได้มาร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อหลวง ณ

Read more

โครงการบริการวิชาการ “ก้าวทันระบบมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015”

Post Views: 215  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รุ่น 6 จัดโครงการบริการวิชาการ “ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015” วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานการนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

Read more

โครงการคาราวานความดี นิด้า – นาวิกโยธิน สายสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา

Post Views: 336 นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รุ่นที่ 6 ได้จัดโครงการ “คาราวานความดี นิด้า – นาวิกโยธิน สานสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา” ระยอง –

Read more

โครงการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

Post Views: 411 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SA: Self-Assessment)  และโครงร่างองค์การ (OP: Organization Profile) ระดับคณะ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อการก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อการก้าวสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด คณะจึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Read more
Page 13 of 14« First...1011121314