การจัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 12-13 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง

Post Views: 10                  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีไหว้ครู  นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 12-13 ณ ห้องอัญชลี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Read more

ผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565

Post Views: 61            โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur) ประกาศผล รอบการประกวดผลงานระดับประเทศ กิจกรรมประกวด SMART START IDEA by GSB

Read more

งานบายเนียร์แสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาของ สว.ระยองรุ่น 9 และ 10

Post Views: 83            คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานบายเนียร์แสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรการสิ่งแวดล้อม ระยอง รุ่นที่ 9 และ 10 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565)  

Read more

การเสวนา สผ. ก้าวไปข้างหน้า ต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Post Views: 146               คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ได้รับเกียรติร่วมเป็นผู้ร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565 ในประเด็น

Read more

ร่วมรักษ์โลกกับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว”

Post Views: 230              มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน ร่วมกับ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษกับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว”  <<คลิกที่นี่>>

Read more

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Leadership for Sustainable Local Authority) (ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565)

Post Views: 219               คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ บริษัท กรีน อีโคโลจี จำกัด จะจัดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Leadership for Sustainable

Read more

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Post Views: 319           เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้เดินไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ครั้งที่

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ติดตามแผนงานวิจัย การท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน จังหวัดกระบี่

Post Views: 303             การประชุมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ติดตามแผนงานวิจัย การท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน จังหวัดกระบี่ แผนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ววน.) ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย”

Post Views: 295           …การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน…โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามความคาดหวัง และได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากทั้งจากในห้องประชุม และ online      

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Post Views: 72            ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่องการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์          

Read more
Page 1 of 1312345...10...Last »