Eco Talk Series การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Post Views: 37 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “Eco Talk Series การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 💥 พบกับ การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เรื่อง BCG Economy Model กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

Read more

ประกาศฯ เรื่อง ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

Post Views: 82            ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1(1.1)

Read more

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2565

Post Views: 94             ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ

Read more

ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบปากเปล่าวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2565

Post Views: 90           คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ กำหนดให้มีการเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและการสอบปากเปล่าวิชาการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1/2565 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่

Read more

ประกาศฯ เรื่อง เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2565

Post Views: 101           ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและการสอบปากเปล่าวิชาการค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปริญญาโท แผน

Read more

ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Post Views: 126            ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

Read more
Page 1 of 1912345...10...Last »