ประกาศฯ เรื่อง ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

           ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1(1.1) และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 17.10 น. นั้น ซึ่งมีนักศึกษาสมัครสอบ จำนวน 6 คน

            บัดนี้ การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลการสอบดังนี้

 

Leave a Reply