ประกาศผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2565

ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 5/2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นั้น

                   บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการสอบเป็น “ผ่าน

ประกาศผล     คลิ๊ก

Leave a Reply