การอบรมแนวทางการตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001-2015)

                     นักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง รุ่น 12-13 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการบริการวิชาการ ECO Seminar Series  “แนวทางการตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015” ให้กับผู้สนใจทั่วไปทั้ง ภาครัฐ ธุรกิจ อุตสาหกรรม วิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. พนิดา ชลังสุทธิ์ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากกว่า 300 ท่าน

การอบรมแนวทางการตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 (500x500) การอบรมแนวทางการตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 (500x500) การอบรมแนวทางการตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 7 (500x500) การอบรมแนวทางการตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 6 (500x500) การอบรมแนวทางการตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 (500x500)

 

Leave a Reply