ประกาศผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2565

ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท
ภาคปกติ ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร และภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 นั้น

บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการสอบเป็น “ผ่าน”

ประกาศผลสอบปากเปล่า                คลิ๊ก

ปากเปล่าครั้งที่ 3-65

Leave a Reply