ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Eco Talk Series ในหัวข้อ “สำนักงานสีเขียว (Green office) กับประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับองค์กร”

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม

🌟 กิจกรรม Eco Talk Series
♻️ ในหัวข้อ “สำนักงานสีเขียว (Green office) กับประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับองค์กร”

🗓 พบกันวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
🔔 เวลา 16.30-18.00 น.
📌 ผ่าน MS Teams

วิทยากรโดย:    
💚 รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
– รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
– หัวหน้าโครงการและผู้ตรวจประเมินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

ห้องกิจกรรม Eco Talk Serie    click
——————–

Sayam-Eco Talk Series อ.สยาม 21 -8-65

Leave a Reply