การเสวนา สผ. ก้าวไปข้างหน้า ต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ได้รับเกียรติร่วมเป็นผู้ร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565 ในประเด็น “กลไกความร่วมมือ สู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กับการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

มุมมองการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) (500x500) 1 มุมมองการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) (500x500) 3 มุมมองการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) (500x500) 4 มุมมองการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) (500x500) 6

 

Leave a Reply