ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีสอบสัมภาษณ์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 และกรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางด้านการทำงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 และกรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางด้านการทำงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสามัญ

ประกาศผลการคัดเลือก  

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2565

Leave a Reply