การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย”

          🎊🌷🎉…การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน…โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามความคาดหวัง และได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากทั้งจากในห้องประชุม และ online 🎊🍀🌸

 การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครง  การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครง1  การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครง3  การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครง4

Leave a Reply