โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนและการบริหารโครงการ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ

            คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนและการบริหารโครงการ ในวันที่ 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 มีนาคม 2565 . ให้แก่บุคลากรของการเคหะแห่งชาติ  รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 8 วัน  โดยในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม  เป็นการนำเสนอและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการของผู้เข้าอบรม 6 กลุ่มด้วยกัน คือ

กลุ่ม 1  โครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 10 โครงการ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

กลุ่ม 2  โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 1

กลุ่ม 3 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนคาร์บอนต่ำ ของการเคหะแห่งชาติ กรณีศึกษา บ้านเคหะสุขประชา

กลุ่ม 4 โครงการวิจัยและจัดทำต้นแบบที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

กลุ่ม 5  โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน เรื่อง โครงการการพัฒนาบ้านอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ (Smart Home)  กรณีศึกษา  โครงการบ้านสุขเกษม  เทพารักษ์ 

กลุ่ม 6 โครงการชุมชนนวัตกรรมการจัดการขยะที่ยั่งยืนด้วย web application ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และขอให้นำประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป นอกจากนี้ ขอขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่ให้ความไว้วางใจคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการจัดหลักสูตรในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณาจารย์ วิทยากรทุกท่านที่มาช่วยถ่ายทอดความรู้ และแชร์ประสบการณ์อย่างเต็มที่     

โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนฯ 2

Leave a Reply