ประกาศผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2565

ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 นั้น

   บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการสอบเป็น “ผ่าน”

ประกาศผล  คลิ๊ก

Leave a Reply