การหารือ Action Plan บันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ กับการเคหะแห่งชาติ

              การหารือ Action Plan บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันกับการเคหะแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ การเคหะแห่งชาติ

การหารือ Action Plan บันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ กับการเคหะแห่งชาติ (500x400) การหารือ Action Plan บันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ กับการเคหะแห่งชาติ (500x400) 2 การหารือ Action Plan บันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ กับการเคหะแห่งชาติ (500x400) 3

Leave a Reply