โครงการ ECO-Seminar Series การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการขยะเพื่่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 11 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง วิชาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ ECO Seminar Series “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการขยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับผู้สนใจทั่วไปทั้ง ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากกว่า 200 ท่าน

 โครงการ ECO-Seminar Series การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพ 1  โครงการ ECO-Seminar Series การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพ 2  โครงการ ECO-Seminar Series การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพ 3

Leave a Reply