การมอบโล่นักศึกษานักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2564

                 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มอบโล่นักศึกษานักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2564 มอบโล่นักศึกษานักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ดังนี้
       1. นายเสกสรร จันทร์ขวาง                          รองผู้จัดการด้านบัญชีการเงินและธุรกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร         

S__45154637 S__45154636 S__45154631 S__45154635 S__45154629

       2. นายสุรินทร์ สินรัตน์                                ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

455345 455346 455347

       3. เรืออากาศโทชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์         รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2564_๒๑๑๐๐๗_2 รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2564_๒๑๑๐๐๗_3 รูป

Leave a Reply