คลิปวิดีโอและผลงานนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 โดยโปรแกรม Microsoft Team

Logo_BG signature Logo CI IRPC โลโก้ กนอ.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Environmental Development Administration
หัวข้อ “การคาดการณ์และความท้าทายในการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโลกอนาคต”
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ MS Teams 

            เอกสารการนำเสนอ

เอกสารการนำเสนอขององค์ปาฐก (keynote speaker) Download
เอกสารการนำเสนอของผู้นำเสนอห้องที่ 1 Download
เอกสารการนำเสนอของผู้นำเสนอห้องที่ 2 Download

          คลิปวิดีโอ 

คลิปวิดีโอนำเสนอขององค์ปาฐก (keynote speaker)

Download 1

Download 2

คลิปวิดีโอการนำเสนอของผู้นำเสนอห้องที่ 1 Download
คลิปวิดีโอการนำเสนอของผู้นำเสนอห้องที่ 2

Download 1

Download 2

Leave a Reply