ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

           ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1(1.1) ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.10 น. และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.10 น. และวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams นั้น

            บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ดังนี้

Leave a Reply