เชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6

เชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการในโครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Environmental Development Administration
หัวข้อ “การคาดการณ์และความท้าทายในการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโลกอนาคต”
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ MS Teams

Leave a Reply