ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

📌สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

👉โดยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “Future Innovative Environmental Management Strategic” : กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีนวัตกรรมในอนาคต
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน
1.ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
📝เรื่อง การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและต่างประเทศ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
📝เรื่อง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพระนครใต้
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
📝เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนและนัยของความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและความไม่เป็นธรรม

👉ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น.
👉รับชมฟรีทางเพจ NIDA Thailand และ Research Center at NIDA โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
—————————
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: NIDA Thailand และ Research Center at NIDA
Tel: 02 727 3300
E-mail: nidaconference@nida.ac.th

Leave a Reply