โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

                                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ลงพื้นที่ขยายรากแก้วให้ประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ ‘นิด้า’ ได้รับมอบหมายจากทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ดำเนินการดูแลตำบลกว่า 50 ตำบลทั่วประเทศ ในการสร้างรากแก้วที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศไทย ทีมงานผู้ถูกจ้างงานโครงการ นำโดย TSI คณาจารย์จาก ‘นิด้า’ ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างรากแก้ว และขยายรากแก้วให้ชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมานั้น TSI พร้อมด้วยทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพอันเป็นเป็นจุดแข็งของชุมชนในการพัฒนาให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เช่น
                                    1. การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
                                    2. การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำโฮมสเตย์ รวมถึงการทำเกษตรอินทรีย์ ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
                                    3. การเก็บข้อมูลภายในสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มอาชีพจักสานไทยโบราณ ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
                                    4. การสำรวจศักยภาพชุมชน เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
                                    การดำเนินการภายใต้โครงการ U2T ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือของ TSI และผู้ถูกจ้างงานโครงการเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืน

 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบ_0  โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบ_2  โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบ  โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบ_3  โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบ_1

 

Leave a Reply