ประกาศฯ เรื่อง ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

            ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1(1.1) ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.10 น. และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.10 น. และวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. นั้น ซึ่งมีนักศึกษาสมัครสอบ จำนวน 6 คน

            บัดนี้ การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผลการสอบดังนี้

Leave a Reply