พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

       ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กับ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคสมัยที่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจฯ ดังนี้                     

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีความรู้และความสามารถด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนที่สูงขึ้น โดยจะสนับสนุนบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นกรณีพิเศษ และหลักสูตรอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
  2. พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความยั่งยืน (เน้นระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว) และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งในเชิงวิชาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความยั่งยืน
  4. ร่วมมือในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์พิเศษ การเป็นที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
mou กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา_๒๑๐๒๒๓_2 mou กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา_๒๑๐๒๒๓_5 mou กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา_๒๑๐๒๒๓_1 mou กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา_๒๑๐๒๒๓_4 mou กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา_๒๑๐๒๒๓_13
mou กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา_๒๑๐๒๒๓_10 mou กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา_๒๑๐๒๒๓_12 mou กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา_๒๑๐๒๒๓_11    
         

Leave a Reply