ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

          ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้ กำหนดการจัดสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรแบบ 1(1.1) ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.10 น. และหลักสูตรแบบ 2(2.1) ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.10 น. และวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 5007 ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น

Leave a Reply