รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS)

0 - Cover

Download

รายงานสืบเนื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม และ การอภิปรายและระดมสมอง

ในหัวข้อเรื่อง “เมืองและชุมชนยั่งยืน” (Sustainable City and Community)

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

—————————————————————————————————————————

0001 (1)

Download

PROCEEDINGS

2nd International Conference on

“Environmental Change and Management in Disruptive Age”

August 25, 2018

—————————————————————————————————————————

0001

Download

รายงานสืบเนื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม

ในหัวข้อเรื่อง “สิ่งแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม”

Environment 2019 : Crisis or Opportunity in Environmental Management

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องสมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

—————————————————————————————————————————

Proceeding_3rd_(draft)_0001-0001_pages-to-jpg-0001

Download

PROCEEDINGS [ONLINE]

The Third International Conference on Environmental Development Administration 2020

“Environmental Struggles and the Way Forward”

November 28 ,2020

—————————————————————————————————————————

หน้า

Download

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6

The 6th National Conference on Environmental Development Administration

หัวข้อ “การคาดการณ์และความท้าทายในการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโลกอนาคต”

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ MS Teams

 

Leave a Reply