บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                   วันที่ 12 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และนายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาเมืองตลอดจนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนางสาวนิจศรา ธรรมชีวีวงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักการโยธา ชั้น 6 อาคาร 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

mou กับ กทม. 17 mou กับ กทม. 1 mou กับ กทม. 2 mou กับ กทม. 4 mou กับ กทม. 11
mou กับ กทม. 12 mou กับ กทม. 14 mou กับ กทม. 13 mou กับ กทม. 15 mou กับ กทม. 16
mou กับ กทม. 6 mou กับ กทม. 8 mou กับ กทม. 3 mou กับ กทม. 5 mou กับ กทม. 7

Leave a Reply