โครงการบริการวิชาการ ECO Seminar Series “แนวทางการประยุกต์ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ISO 14001:2015 & ISO 45001 ให้มีประสิทธิภาพ”

                                    คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ ECO Seminar Series “แนวทางการประยุกต์ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ISO 14001:2015 & ISO 45001 ให้มีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พนิดา ชลังสุทธิ์ เป็นผู้ให้ความรู้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากกว่า 100 ท่าน  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง รุ่น 10  

หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการบูรณาการระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 66 หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการบูรณาการระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 88 หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการบูรณาการระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 99 หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการบูรณาการระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 77
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการบูรณาการระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 55 หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการบูรณาการระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 44 หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการบูรณาการระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 33 หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการบูรณาการระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 22

 

 
 
 

Leave a Reply