การประชุมปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563”

                             คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมพิจารณาโครงการย่อยของคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษา และธนาคารออมสิน ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น 5 (500x500) ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น 1 (500x500) ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น 2 (500x500) ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น 4 (500x500) ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น 6 (500x500)

Leave a Reply